[Register] [785321 Members] [175869 Online; 406 Members, 175463 Guests]  
Aliens vs Predator 2
File Search

Aliens vs Predator 2 Downloads > Utilities > Server Modification:
Rommie's Server-side Mod (v1.1.3)
Filename: deepeyeservermode1.1.3.zip


Size:
Version:
Developer:
Homepage:
Downloads:
Date Added:
Type / Category:
1.23 MB
v1.1.3
Rommie
http://s-s.avp2.org/
334
09-21-2006
Utilities > Server Modification


Average User Rating: 6.6
Number of Votes: 9
Related Files:
Latest 5 Utilities > Server Modification:
- Lithfaq/Bunny's Dedicated Server (1.1)
- Rommie's server-side application (v5.0RC15)
- Rommie's server side application (5.0 Beta release 5)
- Rommie's server-side application (2.1 Fixed)
- Rommie's server-side application (2.0)

5 Other Files by Rommie:
- Rommie's AvP2 Server modification 5.0 (5.0)
- Rommie's server-side application (v5.0RC15)
- Rommie's server side application (5.0 Beta release 5)
- Rommie's server-side application (2.1 Fixed)
- Rommie's server-side application (2.0)

 The Files
 » Downloads
    - Maps
    - Mods
    - Skins
    - Models
    - Official Releases
    - Video
    - Wallpapers
    - Utilities
 » File Search
 » Submit Files

AvP Support Site
 The News
 » Latest News
 » News Archive
 » Submit News

 Game Info: AvP 2 PH
 General
 » Overview
 » Features
 » Requirements
 » Screenshots
 Single Player
 » Story
 » CheatCodes
 Multi Player
 » Overview
 » Weapons
 » Server Commands

 Game Info: AvP 2
 General
 » Overview
 » Features
 » Requirements
 » Screenshots
 Single Player
 » Story
 » Overview
 » Weapons
 » Server Commands

 Community
 » Links
 » AvP Series Forums
    - AvP General
    - AvP 2 General
    - Modding & Editing
    - Technical Help
    - Clan Forums
 » Submit PotD
 » PotD Archive

 The Site
 » Latest Poll
 » Site Staff
 » Apply to Volunteer
 » Link to us

Rommie's Server-side Mod (v1.1.3) - File Description  

  NOTE: This file has become outdated and there's a newer / better version available.
  You can still get this file but we suggest you have a look at the NEW / UPDATED VERSION first!

Description:
This server side mod functions as an anticrash and anticheat mod. It also has several new features, so make sure to check the read-me to see what's new.
  NOTE: This file has become outdated and there's a newer / better version available.
  You can still get this file but we suggest you have a look at the NEW / UPDATED VERSION first!
Rommie's Server-side Mod (v1.1.3) - File Download Options  

Primary Download Locations:
  Name:
Location:
Provided by:
Worldwide Mirror by FileFront
usa - USA Central USA Central
FileFront.com
 

Download from Worldwide Mirror by FileFront Download Rommie's Server-side Mod!Rommie's Server-side Mod (v1.1.3) - Readme  
Readme File:
________________________________________________________________
******EN*******
Supported game version is ONLY 1.0.9.6 !

0:23 - 22.09.2006


Little manual:
Copy REZ file and customrez.txt file to you MAIN game directory (directory with lithtech.exe).

Run server.

New commands:
<serv> sc Password (take server control)
<serv> nl (change to next level)
<serv> pl (change to prev-level)
<serv> rl (restart current level)
<serv> nk ID (kick by ID <serv> kick 14)
<serv> id (show IDs if not show corectly)
<serv> q x (set number of Queen molting 0-10)
<serv> x x (set number of Exosuits 0-10


This mod is SERVER-SIDE !

Running ONLY IN WINDOWS ! (linux version is comming soon)


FIXED:

**Alien versus Predator 2 1.0.9.6 \secure\ buffer-overflow 0x0n**

**little modification on spawnkill protection - 23.07.2006 - add a new definition to spawnkill protection**

**"Glitching" server control**

**Mod is now chcecking messages and name - rename function for illegal charakter % (server crash), and replace it with # symbol. - UPDATED if player
write % symbol or any non-game standart symbol to chat, message has been scarted and repleace with "I Try Crash This Server KICK ME!", and if player
use <name> mynamewith%%% has ben renamed to "I Try Crash This Serv"**

**Custom messages addednext modifications is in NEW release.. comming soon.
________________________________________________________________


www.avp2.org
info@avp2.org
{HR}Rommie / EX-{HR}DeepEye{CZ}________________________________________________________________
******CZ*******


*** Server-side mód ***

0:23 - 22.09.2006

Podporovaná Verze Hry 1.0.9.6

*Fixován **Alien versus Predator 2 1.0.9.6 \secure\ buffer-overflow 0x0n**

*Opravena AntispawnKill protection. - 23.07.2006 - pridani dalsich promennych do teto ochrany.

*Pøidána funkce kopnutí podle èísla. èíslo neboli ID se zobrazuje pøed každým nickem (jedná se o ochranu, proti
šmejdùm co si udìlají nick nebo lllIII|||| - nemusíte umìt napsat nick, staèí èíslo) napøíklad èlovìk
s nickem Andromeda bude v seznamu hracu viditelny napriklad jako 14-Andromeda nebo 1-Andromeda... když
ho budete chtít kopnout napíšete <serv> nk ID (napøíklad <serv> nk 14 pro kicknutí 14-Andromeda)
STARÝ POVEL <SERV> KICK NICK JIŽ NEFUNGUJE !!!
zA PØEDPOKLADU ŽE SE ID NEZOBRAZUJÍ NEBO VIDÍTE ÈÍSLA JEN U NÌKTERÝCH HRÁÈÙ NAPIŠTE <serv> showid
ZOBRAZOVÁNÍ id JE DOSTUPNÉ POUZE KDYŽ JSTE PØIHLÁŠENÝ JAKO ADMIN !

*Opraveny chyby umožòující neoprávnìné pøevzetí kontroly nad serverem

*Mod nyní kontroluje zprávy a nicky na pøítomnost nepovolených znakù (napøíklad %) které zpùsobují CRASH serveru) - UPDATE,
Pokud hráè použije znak % nebo jakýkoliv jiný "nebezpeèný znak" ve zprávì, zpráva je nahrazena hláškou "I Try Crash This Server KICK ME!",
když se hráè pokusí "hacknout" pøezdívku tøeba <name> % nebo <name> je pøejmenován na "I Try Crash This Serv". jakmile nìkoho takového uvidíte
hned kopejte ;)


Další úpravy v nové verzi.


Postup instalace, okopírujte soubor DeepEyeServerMode1.1.3.REZ a soubor customrez.txt do hlavní složky AVP2 hry, kde je umístìn soubor lithtech.exe,
v pøípadì že se systém bude ptát na pøepsání pùvodních údajù, zvolte ANO. Poté hned mùžete spustit standartní dedikovaný serveru, nebo Náš dedikovaný server
a nebo založit server pøímo pøez hru, mód je aktivní.
Pøíkazy (STARÉ PØÍKAZY JIŽ NEJSOU FUNKÈNÍ!!!)

<serv> sc HESLO ( prevzeti kontroly serveru napøíklad <serv> control 1234 )
<serv> nl ( další mapa )
<serv> pl ( pøedchozí mapa )
<serv> rl ( restart mapy - znovu stejná mapa )
<serv> nk ID ( vyhození hráèe ze serveru dle ID - èísla zobrazeného pøed pøezdívkou x-NICK )
<serv> id ( pokud se nezobrazují ID pøed nicky napište tento pøíkaz, zobrazí se )
<serv> q * ( nastavite pocet zabiti ktere vedou k mutaci na kralovnu - projevi se až v další mapì ! - napøíklad <serv> queen 5 )
<serv> x * ( nastaví poèet exosuitù - tìch robotù do kterých se dá vlézt - na mapì )
TO JE ZATÍM VŠECHNO, DALŠÍ PØÍKAZY PØIBUDOUTENTO MÓD FUNGUJE JEN PO WINDOWS!!! (linux verze se pøipravuje)
________________________________________________________________


www.avp2.org
info@avp2.org
{HR}Rommie / EX-{HR}DeepEye{CZ}


Rommie's Server-side Mod (v1.1.3) - User Comments  
The following comments are owned by the user that posted them. Aliens vs Predator 2 Files is not responsible for their content.

Total comments: 5 | Last comment: 09-28-2006 at 09:52

 #1 - First Version.. - 09-21-2006 at 17:49
Rommie
From: (Prague)
Joined: September 21st, 2006
Posts: 80
This version of my mod have only CRITICAL fixies..


ALL me know way from CRASHING server : FIXED
(%, %n%n, RespawnCrash, buffer-overflow crash (LITHSEC.exe by *****er Luigi Auriemma) If you know ANY other way from crash.. send me report to info@avp2.org and i FIX it.)

NameHacking - FIXED

UPDATED COMMANDS - via FK mod (Thank you FuzzyKilla =) )

ADD command <serv> ID (refresh ID in names (Thank you Bunny-s)

Added custom messages from KICK and change levels (Thank you The_One)

More changes.. comming soon.

--------------------------------------------
{HR}DeepEye aka. {HR}Rommie

 #2 - 09-22-2006 at 12:25
The_Troglodyte
From: (Quebec)
Joined: September 22nd, 2006
Posts: 26
Well your server mod is not offering anything new, its been a good idea to submit it there tough.

You might want to block the crash exploit used by hackers with ammo hacks too
And theres also a bunch of thing you should add if you want to be competitive versus the other mods. Like for example a freefly lock wich already exist, but if you intend to make an anti cheaters mode you should make blocks for the following :

-god mode wich is very annoying
-ammo hack wich can make game lags (note that this block is already present in other server side modes like bunny mod and fuzzy)
-the freefly mode
-the super jump

and theres a bunch of other hacks you need to block but all those Im pretty sure can be blocked the same way as bunny did for the ammo hack (to know how you will need to ask him)

good luck for the rest of the making

 #3 - 09-24-2006 at 08:49
Rommie
From: (Prague)
Joined: September 21st, 2006
Posts: 80
no way..

"-god mode wich is very annoying
-ammo hack wich can make game lags (note that this block is already present in other server side modes like bunny mod and fuzzy)
-the freefly mode
-the super jump
"


i dont know what fix it..


and.. my mod is projected from ALL servers.. (FK mod and Bunny-s mod is not compattible with different Maps or different game mods - for example AJL mod..)

My mod is 100% compattible with ALL maps, and with ALL custom game modes (AJL, Projam..) because my mod is NOT using any function with blocking illegal weapons or chars.. my mod is only againist crashers.

.. if you know any programmer who is help me with this function, i like help.
i dont know build "ForceFreeFly" or anti ammo hack frown and Bunny-s is in MSN currently OFFline and FuzzyKilla dont have time frown

 #4 - Change ! - 09-28-2006 at 09:50
Rommie
From: (Prague)
Joined: September 21st, 2006
Posts: 80
Filefront is TOO SLOW with released new files, NEW version is here:

[Link removed. Please do not advertise other sites. Your new version has now been posted anyway. Remember that patience is a virtue. -Inyri]


On this version is fixed my bug with "Q" command (on 1.1.3 this command is does work)

added new command "RS" for resetting player frags & score to "zero"

and more little bugs fixed.

new version is comming soon.. (in 1.1.5 is function "STFU" , "STFUall" and "MUTE"wink (Mybe released it after 5-7 days..)PS:
i now dont know.. maybe on release for filefront is not fixed Secure problem ...
open .REZ file in any HEX editor (PSPad for example) press CTRL+F and find word: Secure repleace in HEX to 00 00 00 00 00 00.
(Secure is way from crash server with LithSec by Luigi Auriemma)

 #5 - Repair.. - 09-28-2006 at 09:52
Rommie
From: (Prague)
Joined: September 21st, 2006
Posts: 80
NO "new version is comming soon.. (in 1.1.5 is function "STFU" , "STFUall" and "MUTE" (Mybe released it after 5-7 days..)""new version is comming soon.. (in 1.1.5 is function "STFU" , "STFUall" and "ForceFreefly" (Mybe released it after 5-7 days..)" - true smileWhen posting comments, you must follow these rules:
 1. No "Yay I got First Post!" posts, no exceptions and no matter what other content the post has!
 2. No Pornographic Material. Any sexually oriented imagery or links to such content will not be tolerated.
 3. No Warez or Illegal Software. This includes linking to software, posting about it, and suggesting to get it.
 4. No Cursing or Swear words. We encourage you to use our comment sections as a forum to debate files, news, etc., but please use proper adjectives to express yourself. We will not tolerate abuse upon another member or author.
 5. No Attacks / Retaliation of any kind against a member, or group of members.
 6. Please do not advertise for other sites or forums here.
 7. Maximum of 3 smileys per regular member.
The high interactivity of this site should be considered a luxury, not a right. If you cannot follow these simple rules, you can and will be warned or banned from the comments, site or the entire network for any period of time.
Now enjoy yourself and behave! • Register: To get your own Username, click here!
 • Forgot your password? click here!
 • You can use UBB here!
Username:     Password:  
Remember my username and password
Comment Title:
Your comments for this File please:


 Latest Files
 » Aztec Warrior
 » Aztec Warrior
 » Aztec Warrior
 » Have a nice day (Pul..
 » Lithfaq/Bunny's .. (1.1)
 » maps for ump2 (final)
 » Rommie's AvP2 Se.. (5.0)
 » Dome Drone Mini-.. (1.0)
 » The Golden Punis.. (3.0)
 » Extinctionites S.. (1.0)

 Latest News
 » Weekly Poll Results ..
 » New Aliens vs. Preda..
 » Weekly Poll Results ..
 » Weekly Poll Results ..
 » Weekly Poll Results ..
 » Weekly Poll Results ..
 » Weekly Poll Results ..
 » Weekly Poll Results ..
 » Weekly Poll Results ..
 » Weekly Poll Results ..

 The Network
 » Gaming News
 » Game Demos
 » Game Patches
 » Trailer Videos
 » Gaming Forums

 Game Portals:
 » Age of Empires 3
 » Aliens vs Predator 2
 » America's Army
 » ArmA 2
 » Armada 2
 » Battlefield 1943
 » Bridge Commander
 » Brothers in Arms 2
 » Call of Duty 4
 » Command & Conquer
 » Company of Heroes
 » Crysis
 » Counter-Strike: Source
 » Dawn of War Series
 » Day of Defeat: Source
 » Diablo 3
 » Doom 3
 » Elite Force
 » Enemy Territory
 » Fallout 3
 » Far Cry 2
 » F.E.A.R.
 » Flight Simulator X
 » GTA San Andreas
 » Half-Life 2
 » Halo
 » Jedi Knight 3
 » Knights of the Old Republic
 » Left 4 Dead 2
 » LOTR: Battle 4 Middle Earth
 » Medal of Honor
 » Operation Flashpoint
 » Quake 4
 » Red Faction: Guerrilla
 » rFactor
 » Silent Hunter 4
 » Sins of a Solar Empire
 » Soldier of Fortune 2
 » S.T.A.L.K.E.R.
 » Star Trek: Legacy
 » Star Wars Battlefront 2
 » Star Wars Empire at War
 » StarCraft II
 » Starfleet Command III
 » Supreme Commander
 » Team Fortress 2
 » The Elder Scrolls IV
 » The Sims 2
 » TrackMania United
 » Unreal Tournament 3
 » Warcraft III
 » World of Warcraft
 » X3: Terran Conflict

You got served by in 0.1347 seconds using 6 MySQL queries and 13 includes
Copyright © 2015 FileFront, Inc. All rights reserved.
Design by Jos Jongejan aka Pro-Filer & Blumenkohl. Use of Aliens vs Predator 2 Files materials is subject to certain Terms & Conditions.
TM & © 2015 Fox Interactive. All rights reserved. Aliens Vs. Predator and related marks are trademarks of Sierra, Inc. All rights reserved.